Tác giả: Hoàng Phú

Bạn mới chính là người đặt ra giới hạn cho chính mình. Hãy hành động ngay đừng chờ đợi.